Cases for Court : Kansas Johnson County District Court

14 case(s) available

Questions about this website? Please check our FAQ

StateDateCase NameOptions
Kansas2019-02-23(Na) vs Daniel|joseph|bailey
Kansas2019-02-23(Na) vs Mammina|anthony|benedetto
Kansas2019-02-23(Na) vs Pettiford|kashira|devonne
Kansas2019-02-23(Na) vs Dejon|edward|dokes
Kansas2019-02-23(Na) vs Davies|elizabeth|amanda
Kansas2019-02-23(Na) vs Crawford|xavier|hezkiah
Kansas2019-02-23(Na) vs Jeremy|boileau|erik
Kansas2019-02-23(Na) vs Alexis|anteria Lateya|adams
Kansas2019-02-23(Na) vs Symone|freeman|raven
Kansas2019-02-23(Na) vs Alexis|cellie|steward
Kansas2019-02-23(Na) vs Shila|lashae|steward
Kansas2019-02-23
Kansas2019-02-23(Na) vs Brison|howard|lincoln
Kansas2019-02-23(Na) vs Lambertson|lee|jacob